Corona-krisen på Brandbjerg:
Højskolen er truet af konkurs 

Bevar Brandbjerg

De danske højskoler er, som alle andre skoler, blevet beordret af statsministeren til at sende alle elever og kursister hjem. Brandbjerg Højskole måtte derfor den 12. marts 2020 sige farvel til 100 elever – det største forårshold i næsten 20 år – som er hjemsendt i fire uger for at beskytte mod smittespredning. Samtidig med, at højskolen tager alle forholdsregler for at inddæmme Corona-epidemien, har skolens bank på samme dag valgt at skære højskolens kredit ned, for at undgå tab. Dermed kan Brandbjerg Højskole blive et af de første store danske ofre for Corona-krisen. 

En veldrevet og tilpasningsdygtig højskole med vokseværk
De danske højskoler mærker vækst og fremgang i disse år og Brandbjerg Højskole er ingen undtagelse. Højskolen havde et flot overskud på knap en halv million kroner i sidste regnskabsår, samtidig med at der blev gennemført renoveringer for 1,8 mio. kr. og betalt af på gammel gæld etableret før den nuværende ledelses tid. Der er rigtig stor interesse for både korte og lange kurser på Brandbjerg. Vinter- og forårsholdet på de lange kurser er rekordstore med over 100 elever og er for længst udsolgt med venteliste. Vi forventer ligeledes det største efterårshold nogensinde. Samtidig er der masser af tilmeldinger til skolens ugekurser, som de sidste år har gennemført kurser for ca. 2000 ugekursister. Årselevtallet (som er det, statstilskuddet beregnes efter) er dermed øget fra 95 i 2018-19 til forventet 130 i 2019-20. I alt er årselevtallet øget med 60 årselever de sidste 5 år – og skolens omsætning er steget fra 13 mio i 2008 til l forventet 30 mio. i 2020.

Med en kombination af lange (5-44 uger) og korte kurser (ugekurser), samt konferencevirksomhed og arrangementer har Brandbjerg skabt fundamentet for en højskole med en bred og stærk profil. Vi har bevidst valgt at satse på en flerstrenget forretningsmodel med flere forskellige indtægtskilder, hvilket gør Brandbjerg Højskole tilpasningsdygtig og betydelig mindre følsom overfor periodevise udsving end de fleste andre højskoler. Det har været og er fortsat et vigtigt redskab i en skoleform, hvor tingene periodevis kan ændre sig på kort tid og i særdeleshed for en skole med så stor en gammel kortfristet gæld. I løbet af de sidste 11 år har Brandbjerg af samme årsag, rent driftsmæssigt, arbejdet sig væk fra meget små elevtal og årligt tilbagevendende underskud, og er i dag en i højskolesammenhæng, veldrevet og god forretning, der siden 2010 har leveret solide driftsoverskud. Desværre er en stor del af de penge gennem årene gået til renter og afdrag på den gamle gæld fremfor renovering af skolens store bygningsmasse. Derfor har skolens ledelse og bestyrelse de sidste 3 år arbejdet målrettet på en omstrukturering af økonomien, så vi også i kommende årtier kan være med til at berige og påvirke vores omverden.

Corona-krisens økonomiske konsekvenser for højskolerne
Da de danske højskoler er selvejende institutioner, rammes de på samme måde som private virksomheder af Corona-krisen – der er ingen kunder i butikken! Og da højskoler ikke er sat i verden for at tjene penge, men rent juridisk er forpligtet på at bruge hele deres økonomi på at lave højskole, er de qua deres tynde spæklag meget følsomme overfor Corona-krisens pludselige og massive økonomiske udsving, der rammer både lange og korte kurser, samt konferencer. Det har bragt Brandbjerg og alle andre højskoler i Danmark i en meget usikker økonomisk situation.

Kulturministeriet har meldt ud, at højskolerne kan beholde statstilskuddet man normalt får til kurserne, selvom eleverne er sendt hjem, hvilket er helt afhørende for, at vi også har højskoler i Danmark efter Corona-krisen. Ligeledes er nogle af de støtteordninger, som regeringen har lanceret for det private erhvervsliv, også tilgængelige for selvejende institutioner, der ikke primært er finansieret af statstilskud – hvilket gælder Brandbjerg. Det er også en stor hjælp i forhold til at komme over nedlukningen og hjemsendelse af elever. Men det er ikke tilstrækkeligt til at løse alle de finansielle udfordringer, som Brandbjerg og andre højskoler står med, hvorfor vi gennem højskoleforeningen arbejder på at få yderligere hjælpepakker i stand.

Brandbjergs finansielle udfordringer
I kølvandet på hjemsendelsen af højskolens elever og den usikkerhed Corona-krisen har skabt om skolens økonomi, valgte Brandbjerg Højskoles bank at skære højskolens kassekredit ned til et niveau, der medfører, at højskolen ikke har likviditet til at betale regninger og lønninger til sine ansatte. Dermed vil skolen ved førstkommende lønudbetaling (1.4) de facto være konkurs medmindre vi finder alternative løsninger.

Brandbjerg Højskole har i 15 år kæmpet for at genrejse skolen efter en krise i midten af 00erne, hvor skolen var lukningstruet efter mange års underskud. Der var stiftet en stor og dyr kortfristet gæld, lærerstaben blev fyret, og elevrekrutteringen var mislykket, så årselevtallet faldt til 37 i 2008. Samme år blev Simon Lægsgaard ansat som forstander med det klare mål at genrejse skolen. Det første elevhold han overtog i efteråret 2008 var på 7 elever. Siden da har vi med flittige og visionære medarbejderes enorme indsats og kreditorers tillid genskabt en velrenommeret ambitiøs og driftssikker skole i stor vækst. Men grundet den meget store rentebyrde på den gamle kortfristede gæld, og den svære periode efter finanskrisen i 2008 har der ikke før 2019 været luft i økonomien til nævneværdig tilbagebetaling af gæld eller gennemgribende renoveringer af den store, aldrende bygningsmasse. Dette har gjort, at resultatet efter de meget store finansielle poster (dvs. afdrag og rentebetaling på gælden) i 4 ud af 10 år siden 2010 har været negativt og samtidig har bygningerne manglet egentlig renovering

Brandbjerg Højskoles bestyrelse har igennem de sidste 2 år, hvor den markante vækst i skolens omsætning har skabt grundlag for at adressere det vedligeholdelsesmæssige efterslæb, forsøgt at ændre på den fastlåste finansielle situation gennem forhandlinger med bank, kreditforening og fonde. Målet har i denne proces været at lette trykket fra den nedarvede gæld på skolens økonomi i en periode eller hente ekstern fondsfinansiering ind, så bygningerne kan vedligeholdes. Dette arbejde har været i fuld gang frem til Corona-krisen brød ud og kassekreditten uden varsel blev barberet ned til et minimum grundet den usikkerhed, som nedlukningen af samfundet har skabt om højskolernes fremtidige indtjeningsmuligheder.

Løsningen: Statsgarantier, private donationer og folkeaktier
Efter det første chok har fortaget sig, har Brandbjergs bestyrelse, medarbejdere, højskolens nuværende og gamle elever, samt mange gode folk i højskolens netværk kastet sig ind i kampen for at redde højskolen fra den truende konkurs. Der er to udfordringer, som vi skal finde en vej ud af:

Likviditetskrisen – der skal rejses midler og reduceres omkostninger, så højskolen undgår at gå i betalingsstandsning og kan klare sig igennem de uger eller måneder, som Corona-krisen varer. Løsningen på dette er bl.a. et regeringsindgreb, der sikrer højskolernes økonomi på samme måde som man forsøger at holde hånden under private virksomheder, fx. lånegaranti til kreditorer og udskydelse af A-skat, men overlevelse kræver også samarbejdsvilje fra banken samt at elever og kursister fortsat støtter op om højskolen. Vi oplever heldigvis en overvældende opbakning. Derudover arbejder højskolens ledelse på at reducere de øvrige omkostninger og elevforeningen på at rejse likviditet gennem en crowd-funding kampagne, hvor de nu har rejst 250.000 kr.! På baggrund af al den støtte vi har oplevet siden den aktuelle økonomiske krise ramte os har vi en stor forhåbning om at dette lykkes, så vi kan slå dørene op til forårsholdet, når Corona-krisen er overstået og vi alle får lov at bevæge os ud i samfundet igen.

Finansieringskrisen – hvis Brandbjerg Højskole skal bestå på længere sigt, skal skolens bygninger renoveres i den kommende årrække. Vores fantastiske bagland, Brandbjerg Højskoles Elevforening (for gamle elever) og Brandbjerg Højskoles Venner (for lokalsamfundet) har etableret ’Låneforeningen for Brandbjerg Højskole’, der snart vil begynde at sælge folkeaktier til private, modtage sponsorater eller investeringer fra virksomheder og donationer fra fonde. Formålet er at rejse tilstrækkeligt kapital til at sikre skolens langsigtede økonomi og vedligehold af bygninger, så vi fortsat kan lave højskole i verdensklasse på Brandbjerg.

For begge løsninger gælder det, at hvis der ikke kan findes tilstrækkeligt med midler, så er de placeret udenfor højskolen i adskilte foreninger og bliver derfor ikke en del af et eventuelt konkursbo dette forår, hvis redningsaktionen ikke skulle lykkes.

Både likviditets- og finansieringskrisen kræver benhårdt arbejde og masser af goodwill fra vores venner for at redde Brandbjerg Højskole. Vi har lige nu 40 dedikerede medarbejdere, en stærk bestyrelse, et lokalområde og hundredvis af gamle elever og venner af skolen, der arbejder alt hvad de kan for at gøre det. Og det kan lade sig gøre, det viser erfaringen fra bl.a. Rødding Højskole og Kvie Søe Efterskole, hvor man, bortset fra Corona-krisen, har stået i en lignende situation og er lykkedes med at rejse millioner af kroner til at genoprette skolens økonomi.

Hvorfor er det vigtigt at bevare Brandbjerg Højskole?
En højskoles lovmæssige hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Højskoler er således på samme tid dannelses- og uddannelsesinstitutioner, der for en tid udgør såvel elevers og kursisters hjem og deres skole, hvor læring og dannelse finder sted både i og udenfor undervisningen. Her faciliteres gennem undervisning og samvær en uforglemmelig og ofte livsforandrende proces, der søger at ruste og danne den enkelte til at tage del i fællesskabet med ansvar, kulturel integritet, respekt og handlemod. En velfungerende højskole yder derfor et væsentligt bidrag til samfundet – ja til verden – ved at skabe rum for dannelsen af kritiske, myndige, tolerante og robuste mennesker. Mennesker, der med udsyn og indsigt på én gang kan tage del i og understøtte det eksisterende samfund og samtidig kan bidrage til samfundsfornyelse og verdensforandring gennem selvstændige og reflekterede valg i civilsamfundet. Derfor er påvirkningskraften fra en højskole potentielt meget stærk.

På Brandbjerg Højskole har vi meget at byde verden, ikke mindst i kraft af vores internationale profil, der tiltrækker elever fra hele verden, vores fokus på en bæredygtig fremtid og vores tilgang til det mangfoldige møde, der er med til at bringe verden lidt tættere sammen. Skolen har de sidste 12 år, fra et nærmest ikke-eksisterende udgangspunkt opbygget et veritabelt kraftcenter for dannelse med en række forskellige udtryk og et stærkt brand., der både gør en forskel lokalt og globalt. Vi er et lokalt forsamlingshus med mere end 70 åbne arrangementer om året, vi tiltrækker elever og kursister fra mere end 30 lande og i vores kurser og aktiviteter gør vi os i særlig grad gældende indenfor områder som natur og bæredygtighed, personlig udvikling og lederskab, samt indenfor handlemod og iværksætteri.

 

Vores ambitioner er høje og vores rækkevidde er, qua et omfangsrigt netværk, stor. Og det er netop det, der tiltrækker elever og kursister. Men vi skal fri af tidligere tiders ophobede gæld i såvel økonomisk som bygningsmæssig forstand for at kunne fortsætte vores betydningsskabende arbejde og den store udvikling, vi står midt i. Derfor har vi brug for al den støtte vi kan få, så vi kan fortsætte det yderst meningsfulde arbejde det er at danne ramme om dannelsen for de mennesker, der skal være med til at skabe fremtiden.

Vi er ikke alene – andre højskoler kan også dø af Corona
Den situation Brandbjerg er havnet i kan hurtigt ramme mange andre højskoler, da det ikke er en branche med store overskud eller velpolstrede reserver (for det er ikke formålet med at drive højskole). Derfor betragtes mange højskoler som ’usikre engagementer’ for bankerne og risikerer lignende reaktioner hvis nedlukningen af samfundet trækker ud. Hvis Danmark fortsat ønsker at holde liv i højskole-bevægelsen – en dansk kulturskat, der har og har haft stor betydning for generationer af danskere og vores samfundsdannelse – så må regeringen nu gribe ind og række højskolerne en hånd og samtidig forhindre, at banksektoren misbruger situationen. Ellers kan Corona-krisen gøre enorm skade på en vigtig del af den levende, danske kulturarv. 

BRANDBJERG HØJSKOLE

Brandbjergvej 12
7300 Jelling
Telefon(+45) 75 87 15 00
E-mail: bh@brandbjerg.dk
Mandag til Fredag: 9.00 til 15.00

Brandbjerg er en del af HØJSKOLERNE

Search
Generic filters
Exact matches only

Bestil brochure eller rundvisning om lange kurser

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

OM BRANDBJERG HØJSKOLE

Bliv del af et stærkt fagligt og socialt fællesskab for livet: Kom med os ud i Danmarks smukkeste natur, der omkranser højskolen ved Vejle og rejs med på studietur og oplev verden. Hvad drømmer du om? Tag første skridt på Brandbjerg Højskole i Jylland.