Flygtninge på højskole

Flygtninge på Højskole – en højskolepædagogisk erhvervsrettet indsats

På Brandbjerg mener vi, at det er vigtigt for vores elever med flygtning-baggrund, at vi hjælper dem med at sætte realistiske og overkommelige mål for deres højskoleophold. Et højskoleophold skal både forbedre deres sproglige egenskaber, deres kulturelle kompetencer samt sidst men ikke mindst fremme deres integrationsproces. Vores ønske er, at give dem en følelse af at høre til ved at blive fuldt inkluderede i det fællesskab vi har her på skolen. Derved kan de udvikle evnerne til at indgå i større og mindre fællesskaber fremadrettet. Både i deres privatliv og i deres fremtidige arbejdsliv. Vi ønsker, at de skal føle sig velkomne og trygge – Brandbjerg skal i en periode blive deres hjem. Et hjem som de altid kan vende tilbage til som et fast anker i deres nye liv i Danmark. De bliver en del af den store Brandbjerg familie.

Integration, inklusion og trivsel

For at opnå den størst mulige grad af integration og inklusion er elever med flygtningebaggrund i alle forhold ligestillede med resten af eleverne på Brandbjerg. I praksis betyder det, at de er blandede med alle andre elever i fælles fag, valgfag, kostskoledelen samt studierejser og alt hvad vi sammen foretager os udover hovedfaget. Derudover er der som en del af den samlede pakke:

 • Buddyordning: en ordning hvor en eller flere danske elever får et særligt ansvar for inklusionen af den enkelte flygtning i fællesskabet
 • Trivselssamtaler – hyppige trivselssamtaler med to faste kontaktpersoner fra lærergruppen med særligt ansvar for internationale elever
 • kulturMØDET – en ugentlig aktivitet hver mandag aften med fokus på kulturmøder og kulturforståelse
 • Inddragelse i morgensamlinger og fælles fag – den enkelte elev har mulighed for at fortælle om sin egen historie, baggrund, situationen i hjemlandet, passion el. andet.
 • Indkvartering på værelse med en dansk elev

I hverdagen på Brandbjerg forsøger vi at inddrage alle vores elever, herunder også vores flygtninge, i så mange aktiviteter som muligt. Men det kræver også en egen drift at få det maksimale ud af et højskoleophold. For at sikre dette samt de bedst mulige vilkår for integration, udgør flygtninge altid max 10% af det samlede elevhold.

Dansk sprog og kultur som hovedfag

Hovedfaget varetages af to højskolelærere som samtidigt er disse elevers kontaktperson. Ca. 1/3 af al undervisningen foregår i dette fag af den samlede undervisningstid. I dette fag arbejder vi altid både med de mundtlige, skriftlige og grammatiske aspekter af sprogtilegnelse men med en emnebaseret tilgang som tager udgangspunkt i dansk kultur i et bredt perspektiv. Emner såsom:

 • højskolens historie, grundlag og idé
 • dansk lærings -og studiekultur i Danmark
 • dansk historie, samfund, kultur og traditioner
 • årstiderne og årshjulet
 • nyheder, demokrati og ytringsfrihed
 • kompetencemål og alsidig personlig udvikling
 • mødepligt, ansvar og fællesskab
 • teambuilding og samarbejdskultur
 • værdiarbejde – individuelt og fælles
 • udflugter
 • drama som understøttende redskaber til den sproglige udvikling

Modultests

For at tydeliggøre for den enkelte elev, at de også rykker sig rent sprogligt og skriftligt, er der mulighed for at vedligeholde sin dansk uddannelse således at vi lader eleverne gå op til modultests imens de går her på Brandbjerg. Vi hjælper meget gerne eleverne med at tage modultest på vores lokale Sprogcenter i Vejle såfremt vi vurderer, at de er parate til det og såfremt det er et ønske de selv har. Det er altså ikke en obligatorisk del af undervisningen, men en proces, som den enkelte elev selv tager medansvar i undervejs i samarbejdet med dansklæreren. (Såfremt eleven, læreren og sagsbehandleren er enige om, at det er tid til en modultest, må den enkelte kommune påregne et gebyr på kr. 820. Vi ser ofte, at den enkelte elev springer i niveau i deres tid her på Højskolen hvilket betyder, at de kan springe nogle modultests over såfremt vi vurderer, at de er parate dertil.)

Forventninger under højskoleopholdet

 • Vi forventer det samme niveau af deltagelse i alle fag og aktiviteter fra denne målgruppe som fra vore andre elever. Vi oplyser den enkelte kommune, såfremt EMF-eleven er fraværende fra skolen i mere end 1 dag og hvorfor.
 • Såfremt vi finder det relevant at tilknytte eleven til vores lokale Afdeling for traume og tortur i Vejle, kan et behandlingsforløb her også være et krav vi stiller undervejs i opholdet. Både for at støtte den enkelte elev i sin udvikling, men også for at værne om vore andre elever og passe på personalet.
 • Som alle andre elever kan vi, hvis vi finder det relevant, forbyde indtag af alkohol.
 • Vi ønsker ikke at eleverne går til dansk-prøver på Sprogcentret i den periode, hvor de er her på højskolen. Vi opfordrer evt. eleven til at tage modultests imens de er her, men det er ikke et krav vi stiller.

Højskole og danskuddannelse?

Mange af de udfordringer vi stiller dem i løbet af deres ophold her, er store udfordringer for dem. Hver dag, bliver de udfordret og udviklet sammen med os og resten af eleverne og vi ser, at de udvikler sig drastisk i den tid de går her på skolen. For at give plads og sikre den positive udvikling, har vi truffet en beslutning om, at de skal være fredede for at gå til prøver i dansk uddannelsessystemet imens de er på Brandbjerg. Dvs. hvis eleven har brug for at tage prøve i dansk 2 eller 3 eller studieprøven, skal dette foregå efter endt ophold her på Brandbjerg, da disse prøver er for store og krævende at forberede sig til imens man går fuld tid på Højskole. Det gør vi fordi, at vi ønsker at sikre det bedst mulige ophold samt den bedst mulige udviklingskurve fagligt såvel som socialt for disse elever. Det mener vi, at vi gør ved at lade dem fokusere på det de skal – nemlig at være aktive højskoleelever, som indgår i små og store fællesskaber og bringer sig selv i spil og udvikling 24/7.

Vilkår for den enkelte elev på danskholdet

For at sikre høj kvalitet i undervisning og de bedst mulige vilkår for udvikling, stiller vi visse krav til højskoleparathed, sprogkvalifikationer mv.

 • Det er et vilkår at EMF-eleven som min. har bestået modul 3 i dansk uddannelse 2.
 • Den internationale elev skal have en personlig (telefon)samtale med en af de dansklærerne inden opstart.
 • Såfremt vi finder det relevant, vil vi gerne sende eleven til en visitationstest på vores lokale Sprogcenter inden opstart. Dette gør vi for at sikre et ensartet niveau samt de bedst mulige vilkår for læring og udvikling for alle elever.
 • Rundvisning på Brandbjerg foregår med en af de to dansklærere. Udover selve rundvisningen tage vi alle 3 en samtale, hvor læreren får en indblik i, hvorvidt eleven er højskoleparat.

Udtalelser fra elever

”I min tid på Højskolen har jeg lært om hvordan danskerne er og om hvordan danske unge er. Det har lært mig, at man skal acceptere folk, man skal respektere deres tanker og meninger. Og det har givet mig gode venner som jeg føler er mere end venner for mig, de er ligesom min familie”

Fares Hanon, elev E16

”I min tid på Højskole har jeg haft gode lærere og fået mange gode venner. Jeg har lært mange nye danske ord og nu kan jeg tale dansk. Jeg taler dansk hele tiden og jeg hører dansk musik. Jeg har også lært at man skal hjælpe hinanden og gøre gode ting for hinanden.

Wael, elev F17